HOME ABOUT US NEWS ทุน นานาสาระ ประมวลภาพ GAME Webboard

กระดานหน้าหลัก > ห้องภาษาไทย
กระทู้ : การใช้วิจารณญาณในการฟัง
Yooo
บุคคลทั่วไป
เข้าร่วมเมื่อ : ไม่มีสมาชิก
ตอบ :ไม่มีข้อมูล
ตอบ : 10-04-2552 11:46 น.
เอกสารประกอบการศึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การใช้วิจารณญาณในการฟัง เรียบเรียงโดย อาจารย์นิตยา ทองคำ ------------------------------------------------------------ หลักการฟังที่ดี 1. ต้องมีสมาธิในการฟัง 2. สนใจต่อจุดมุ่งหมายในการฟัง 3. ต้องมีจุดมุ่งหมายในการฟัง 4. มีความสามารถในการจับใจความ 5. มีความพร้อมในการฟัง 6. ฟังโดยไม่มีความลำเอียงต่อผู้พูด และต่อเรื่องที่ฟัง 7. จดบันทึกสิ่งที่ฟังและนำไปใช้ประโยชน์ วิจารณญาณมาจากคำว่า วิจารณ + ญาณ วิจารณหรือวิจารณ์ หมายถึง การคิดใคร่ครวญโดยใช้เหตุผล ญาณ หมายถึง ปัญญา หรือความรู้ในชั้นสูง ความหมายของ วิจารณญาณ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือ ปัญญาสามารถสันนิษฐานเหตุผล ดังนั้น การใช้วิจารณญาณในการฟังต้องเริ่มต้นด้วยความตั้งใจ ต่อจากนั้นก็พยายามทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องที่ฟัง แล้วจึงคิดใคร่ครวญตามไปด้วย โดยใช้ความรู้ ความคิด เหตุผล และประสบการณ์ประกอบ การใช้วิจารณญาณในการฟัง อาจเป็นไปในแง่ต่าง ๆ เช่น 1. ผู้ฟังพิจารณาว่าผู้พูดมีจุดมุ่งหมายในการพูดครั้งนั้นอย่างไรบ้าง เรื่องที่ได้ฟังมีสาระประโยชน์ให้แง่คิด ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามและความคิดสร้างสรรค์อย่างไรบ้าง เรื่องที่ได้ฟังมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เรื่องที่ได้ฟังน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด ผู้ฟังวินิจว่าผู้พูดมีความจริงใจ อย่างไร เพียงไร ผู้ฟังพิจารณาได้ว่าผู้พูดใช้วิธีการพูดหรือวิธีการถ่ายทอดความเจริญงอกงามและความคิดสร้างสรรค์อย่างไร กระบวนการฟังสารโดยใช้วิจารณญาณ เมื่อคนเราได้ยินและเกิดการรับรู้แล้ว จึงจะเข้าใจความหมายของสาร กระบวนการในช่วงนี้คือการฟังโดยปกตินั่นเอง ยังไม่นับว่าถึงขั้นฟังอย่างมีวิจารณญาณต่อเมื่อได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญและตัดสินใจได้ว่าข้อความที่ได้ฟังนั้นสิ่งใดเป็นใจความสำคัญสิ่งใดเป็นความประกอบหรือผลความ และสามารถแยกข้อความที่ได้ฟังนั้นสิ่งใดเป็นความประกอบหรือพลความและสามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นได้ตลอด จนวินิจฉัยได้ว่าข้อความที่ได้ฟังเนื้อหาสาระ แง่คิดที่ดีหรือไม่ อาจนำไปใช้ประโยชน์ได้เพียงไร รวมทั้งประเมินค่าผู้พูดในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ความจริงใจ และกลวิธีในการนำเสนอเช่นนี้ จึงเรียกว่า การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การใช้วิจารณญาณในการฟังสารประเภทต่าง ๆ สารที่ให้ความรู้ สารที่โน้มน้าวใจ สารที่จรรโลงใจ 1. สารที่ให้ความรู้ แนวทางในการพิจารณามีดังนี้ ถ้าเรื่องที่ฟังจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณ ต้องฟังด้วยความตั้งใจยิ่งขึ้น จับประเด็นให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นข่าว บทความหรือข้อความอื่นใดก็ตามควรพิจารณาตามไปด้วยทุกระยะ วินิจสารด้วยความระวัง (วินิจสารคือตีความให้ได้ว่าความหมายที่แท้จริงที่ผู้ส่งสารพยายามจะสื่อมาถึงผู้ฟังคืออะไร) ฝึกแยกแยะข้อเท็จจริงจากความคิดเห็นพิจารณาว่าสารที่ได้ฟังเชื่อถือได้หรือไม่ ขณะที่ฟังบันทึกประเด็นสำคัญไว้เพื่อเตือนความทรงจำ ประเมินค่าของสารที่ฟังนั้นว่ามีประโยชน์เพียงใด ให้คุณค่าอะไรบ้าง พิจารณาว่าผู้พูดมีกลวิธีในการนำเสนอ น่าสนใจ ชวนติดตามเพียงใด ใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพียงไร 2. สารที่โน้มน้าวใจผู้ฟัง อาจใช้วิจารณญาณในแง่ต่าง ๆ ดังนี้ สารที่ฟังนั้นเรียกร้องหรือดึงดูดความสนใจของผู้ฟังหรือเสริมสร้างความเชื่อมั่น มากน้อยเพียงใด สารที่นำมาเสนอนั้นสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ฟังอย่างไร ก่อให้เกิด ความปรารถนาขึ้น ผู้พูดเสนอแนวทางที่จะสนองความต้องการของผู้ฟังหรือแสดงให้เห็นว่าผู้ฟังจะได้ รับประโยชน์อะไรหากยอมรับข้อเสนอนั้น สารนั้นเร่งเร้าให้ผู้ฟังเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งใดเฉพาะเจาะจงลงไปหรือไม่ว่าต้องการให้ ผู้ฟังคิดอย่างไร ภาษาที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ ใช้ดีเพียงใด 3. สารที่จรรโลงใจ อาจได้จากบทเพลง บทประพันธ์ บทละคร บทความบางชนิด คำปราศรัย สุนทรพจน์ ฯลฯ เมื่อผู้ฟังได้ฟังแล้วจะเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย เกิดจินตนาการ มองเห็นแล้วเกิดความซาบซึ้ง สารที่จรรโลงใจ อาจยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น มีวิธีพิจารณาดังต่อไปนี้ ฟังด้วยความตั้งใจ ขณะเดียวกันก็ทำใจให้สบายอย่าให้เกิดความเคร่งเครียด ทำความเข้าใจเนื้อหาสำคัญ และควรใช้จินตนาการให้ตรงตามจุดประสงค์ของสาร พิจารณาว่าสารนั้นจรรโลงใจในแง่ใด อย่างไร เพียงใด สมเหตุสมผลหรือไม่ พิจารณาภาษาที่ใช้ว่าเหมาะสมกับรูปแบบ เนื้อหา และผู้รับสารหรือไม่ เพียงใด ที่มา;http://www.kr.ac.th/tech/nittaya48/thai001.html
abortion pill online purchase order abortion pill pill for abortion online
i need to buy the abortion pill read where to buy abortion pills online
online purchase abortion pill website where to buy abortion pills online
go catch a cheat reasons why husbands cheat
open wife cheaters link
signs of infidelity open click
the unfaithful husband cheat wife I cheated on my husband
read here married men affairs reasons why wives cheat on their husbands
redirect my wife cheated now what married looking to cheat
women who cheated husband watches wife cheat married woman looking to cheat
chlamydia treatment for women facts about stds signs of gonorrhea and chlamydia
reason women cheat married men having affairs women that cheat on their husbands
คนนา่ฮัก
บุคคลทั่วไป
เข้าร่วมเมื่อ : ไม่ใช่สมาชิก
ตอบ :ไม่มีข้อมูล
ตอบ : 30-05-2556 14:54 น.
การฟังเเละการดูเป็นการรับสารที่เราใช้ชีวิตประจำวันเสมอผู้ทำจะฟังอย่างมีหลักการมีจุดมุ่งหมายรู้จักวิเคาระห์สังเคาระห์เเละผลประเมินค่าเรื่องที่ฟังสามารถเเสดงทัศนะในเรื่องที่ฟังได้ฟังได้อย่างมีวิจารณญาณสามารถเเยกเเยะเรื่องฟังได้ถูกต้อง ุึ
abortion pills abortion pill order abortion pill
cytotec abortion abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
go how women cheat why do husband cheat
reasons women cheat on their husbands what makes husbands cheat dating sites for married people
cheat on my wife husband cheated why do married men cheat
what makes women cheat why do wifes cheat read
how to spot a cheater redirect online
click online women that cheat with married men
website read here women who cheat on their husband
read here why do men cheat why do husband cheat
read here redirect reasons why wives cheat on their husbands
why wifes cheat how many women cheat reasons why married men cheat
why wifes cheat my husband cheated with a man reasons why married men cheat
wifes cheat reasons wives cheat on husbands affair dating sites
chlamydia treatment for women cancer infection signs of gonorrhea and chlamydia
how do u get chlamydia std home test kits symptom of chlamydia
how do you know you have chlamydia can you get chlamydia in the mouth where to get free std testing
mobile spyware for android sms spy app android apps that spy on you
PLOYziiz
Lv1
เข้าร่วมเมื่อ : 10-08-2552 14:34 น.
ตอบ :9
ตอบ : 11-08-2552 19:04 น.
เยี่ย ม !!!
online purchase abortion pill abortion pill where to buy abortion pills online
I cheated on my husband click how to tell if wife has cheated
why do guys cheat unfaithful wives open
viagra weekend story click here viagra substitute what really works
why do husbands cheat women want men i want an affair
my boyfriend cheated on me with a guy infidelity read here
reasons women cheat how to cheat on wife how many women cheat
how to spot a cheater redirect online
women who cheated link why does husbands cheat
why wifes cheat how many women cheat reasons why married men cheat
how to cheat husband link married affairs sites
how to cheat husband link married affairs sites
how to cheat husband read married affairs sites
women who cheated husband watches wife cheat married woman looking to cheat
wifes cheat reasons wives cheat on husbands affair dating sites
best spyware for android cell phones spy sms spy apps for android free download
free android phone free spy mobile android sms spy free
นัท
บุคคลทั่วไป
เข้าร่วมเมื่อ : ไม่ใช่สมาชิก
ตอบ :ไม่มีข้อมูล
ตอบ : 28-04-2552 09:58 น.
ยาวจัง..
why do guys cheat married and want to cheat open
read here women cheat because click here
redirect do all women cheat women who cheat on relationships
why wifes cheat my husband cheated with a man reasons why married men cheat
chlamydia treatment for women cancer infection signs of gonorrhea and chlamydia
natural abortion methods abortion side effects induced abortion
married affairs sites want my wife to cheat why women cheat on husbands
mobile spyware for android sms spy app android apps that spy on you
mobile spyware for android cell spy pro apps that spy on you

©2010 Advance Agro Public Co., Ltd. All rights reserved.