HOME ABOUT US NEWS ทุน นานาสาระ ประมวลภาพ GAME Webboard

กระดานหน้าหลัก > ห้องภาษาไทย
กระทู้ : การใช้วิจารณญาณในการฟัง
Yooo
บุคคลทั่วไป
เข้าร่วมเมื่อ : ไม่มีสมาชิก
ตอบ :ไม่มีข้อมูล
ตอบ : 10-04-2552 11:46 น.
เอกสารประกอบการศึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การใช้วิจารณญาณในการฟัง เรียบเรียงโดย อาจารย์นิตยา ทองคำ ------------------------------------------------------------ หลักการฟังที่ดี 1. ต้องมีสมาธิในการฟัง 2. สนใจต่อจุดมุ่งหมายในการฟัง 3. ต้องมีจุดมุ่งหมายในการฟัง 4. มีความสามารถในการจับใจความ 5. มีความพร้อมในการฟัง 6. ฟังโดยไม่มีความลำเอียงต่อผู้พูด และต่อเรื่องที่ฟัง 7. จดบันทึกสิ่งที่ฟังและนำไปใช้ประโยชน์ วิจารณญาณมาจากคำว่า วิจารณ + ญาณ วิจารณหรือวิจารณ์ หมายถึง การคิดใคร่ครวญโดยใช้เหตุผล ญาณ หมายถึง ปัญญา หรือความรู้ในชั้นสูง ความหมายของ วิจารณญาณ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือ ปัญญาสามารถสันนิษฐานเหตุผล ดังนั้น การใช้วิจารณญาณในการฟังต้องเริ่มต้นด้วยความตั้งใจ ต่อจากนั้นก็พยายามทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องที่ฟัง แล้วจึงคิดใคร่ครวญตามไปด้วย โดยใช้ความรู้ ความคิด เหตุผล และประสบการณ์ประกอบ การใช้วิจารณญาณในการฟัง อาจเป็นไปในแง่ต่าง ๆ เช่น 1. ผู้ฟังพิจารณาว่าผู้พูดมีจุดมุ่งหมายในการพูดครั้งนั้นอย่างไรบ้าง เรื่องที่ได้ฟังมีสาระประโยชน์ให้แง่คิด ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามและความคิดสร้างสรรค์อย่างไรบ้าง เรื่องที่ได้ฟังมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เรื่องที่ได้ฟังน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด ผู้ฟังวินิจว่าผู้พูดมีความจริงใจ อย่างไร เพียงไร ผู้ฟังพิจารณาได้ว่าผู้พูดใช้วิธีการพูดหรือวิธีการถ่ายทอดความเจริญงอกงามและความคิดสร้างสรรค์อย่างไร กระบวนการฟังสารโดยใช้วิจารณญาณ เมื่อคนเราได้ยินและเกิดการรับรู้แล้ว จึงจะเข้าใจความหมายของสาร กระบวนการในช่วงนี้คือการฟังโดยปกตินั่นเอง ยังไม่นับว่าถึงขั้นฟังอย่างมีวิจารณญาณต่อเมื่อได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญและตัดสินใจได้ว่าข้อความที่ได้ฟังนั้นสิ่งใดเป็นใจความสำคัญสิ่งใดเป็นความประกอบหรือผลความ และสามารถแยกข้อความที่ได้ฟังนั้นสิ่งใดเป็นความประกอบหรือพลความและสามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นได้ตลอด จนวินิจฉัยได้ว่าข้อความที่ได้ฟังเนื้อหาสาระ แง่คิดที่ดีหรือไม่ อาจนำไปใช้ประโยชน์ได้เพียงไร รวมทั้งประเมินค่าผู้พูดในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ความจริงใจ และกลวิธีในการนำเสนอเช่นนี้ จึงเรียกว่า การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การใช้วิจารณญาณในการฟังสารประเภทต่าง ๆ สารที่ให้ความรู้ สารที่โน้มน้าวใจ สารที่จรรโลงใจ 1. สารที่ให้ความรู้ แนวทางในการพิจารณามีดังนี้ ถ้าเรื่องที่ฟังจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณ ต้องฟังด้วยความตั้งใจยิ่งขึ้น จับประเด็นให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นข่าว บทความหรือข้อความอื่นใดก็ตามควรพิจารณาตามไปด้วยทุกระยะ วินิจสารด้วยความระวัง (วินิจสารคือตีความให้ได้ว่าความหมายที่แท้จริงที่ผู้ส่งสารพยายามจะสื่อมาถึงผู้ฟังคืออะไร) ฝึกแยกแยะข้อเท็จจริงจากความคิดเห็นพิจารณาว่าสารที่ได้ฟังเชื่อถือได้หรือไม่ ขณะที่ฟังบันทึกประเด็นสำคัญไว้เพื่อเตือนความทรงจำ ประเมินค่าของสารที่ฟังนั้นว่ามีประโยชน์เพียงใด ให้คุณค่าอะไรบ้าง พิจารณาว่าผู้พูดมีกลวิธีในการนำเสนอ น่าสนใจ ชวนติดตามเพียงใด ใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพียงไร 2. สารที่โน้มน้าวใจผู้ฟัง อาจใช้วิจารณญาณในแง่ต่าง ๆ ดังนี้ สารที่ฟังนั้นเรียกร้องหรือดึงดูดความสนใจของผู้ฟังหรือเสริมสร้างความเชื่อมั่น มากน้อยเพียงใด สารที่นำมาเสนอนั้นสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ฟังอย่างไร ก่อให้เกิด ความปรารถนาขึ้น ผู้พูดเสนอแนวทางที่จะสนองความต้องการของผู้ฟังหรือแสดงให้เห็นว่าผู้ฟังจะได้ รับประโยชน์อะไรหากยอมรับข้อเสนอนั้น สารนั้นเร่งเร้าให้ผู้ฟังเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งใดเฉพาะเจาะจงลงไปหรือไม่ว่าต้องการให้ ผู้ฟังคิดอย่างไร ภาษาที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ ใช้ดีเพียงใด 3. สารที่จรรโลงใจ อาจได้จากบทเพลง บทประพันธ์ บทละคร บทความบางชนิด คำปราศรัย สุนทรพจน์ ฯลฯ เมื่อผู้ฟังได้ฟังแล้วจะเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย เกิดจินตนาการ มองเห็นแล้วเกิดความซาบซึ้ง สารที่จรรโลงใจ อาจยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น มีวิธีพิจารณาดังต่อไปนี้ ฟังด้วยความตั้งใจ ขณะเดียวกันก็ทำใจให้สบายอย่าให้เกิดความเคร่งเครียด ทำความเข้าใจเนื้อหาสำคัญ และควรใช้จินตนาการให้ตรงตามจุดประสงค์ของสาร พิจารณาว่าสารนั้นจรรโลงใจในแง่ใด อย่างไร เพียงใด สมเหตุสมผลหรือไม่ พิจารณาภาษาที่ใช้ว่าเหมาะสมกับรูปแบบ เนื้อหา และผู้รับสารหรือไม่ เพียงใด ที่มา;http://www.kr.ac.th/tech/nittaya48/thai001.html
abortion pill online purchase order abortion pill pill for abortion online
i need to buy the abortion pill read where to buy abortion pills online
online purchase abortion pill website where to buy abortion pills online
go catch a cheat reasons why husbands cheat
open wife cheaters link
signs of infidelity open click
the unfaithful husband cheat wife I cheated on my husband
read here married men affairs reasons why wives cheat on their husbands
redirect my wife cheated now what married looking to cheat
women who cheated husband watches wife cheat married woman looking to cheat
chlamydia treatment for women facts about stds signs of gonorrhea and chlamydia
reason women cheat married men having affairs women that cheat on their husbands
women who cheat on their husband link meet and cheat
hiv dating site astrobix.com hiv transmission
hiv prevention megaedd.com hiv cured
my husband and i both cheated my husband and i both cheated i think my husband cheated
i cheat on my boyfriend read i dreamt my boyfriend cheated on me
i almost cheated on my boyfriend did my boyfriend cheat i had a dream i cheated on my boyfriend
why i cheat on my husband my husband and i both cheated is my husband cheat
why i cheat on my husband my husband and i both cheated is my husband cheat
how to cheat on your wife how do you know your wife cheated on you wife cheated now what
did my boyfriend cheated on me link why does my boyfriend cheat
i found out my husband cheated on me survivingediscovery.com how could my husband cheated on me
my fiance cheated on me boomasontennis.com women who want to cheat
why do women cheat on their husbands click my wife cheated on me now what
boyfriend cheated on me why do wife cheat women cheat on their husbands
what makes people cheat blog.perecruit.com how do i know if my wife has cheated
how to cheat on wife blog.perecruit.com women who love to cheat
erotic stories images violent sex tolobel.com sex crime stories
erotic stories images violent sex adult sex stories sex crime stories
adult porn stories mom and son blog.icuracao.net adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny
free indian adult sex stories open masterbation schools technices sex stories
dating sites for married people blog.jeannettespecglass.com why women cheat on their husband
how to cheat husband go why do wife cheat
naughty schoolgirl sex stories go adult baby stories
android spy software free prashanthiblog.com sms spy apps for android
abortion in the first trimester early termination of pregnancy laws on abortion
android spy tools phone tracking app android apps to spy on phone
types of abortions abortion clinics in houston ny abortion
for abortion read weeks in pregnancy
app to spy on phone ohiovalleyrestoration.com email spy software
girl first time sex stories and pictures click adult dog sex stories
hindi erotic sex stories news.noerskov.dk adult stories anal
hindi erotic sex stories news.noerskov.dk adult stories anal
My husband cheated on me read how to catch a cheat
free monitoring app for android metalwings.com cell spy free download
sex education stories site vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
boys suck boys dick sex stories girl first time sex stories and pictures free online gay sex stories
abortion techniques wrightcontractingsi.com i want a abortion
abortion at 15 weeks pregnant link abortion locations
app to spy on android phone free site spy on wife android
app to spy on android phone free site spy on wife android
cell phone recording go log phone calls
abortion clinics in milwaukee bayes.co.uk abortion 8 weeks
abortion clinics in milwaukee bayes.co.uk abortion 8 weeks
what is an in clinic abortion information abortion how to naturally terminate a pregnancy
abortion miami link definition of abortion
abortion survivors aborted post abortion symptoms
history in my phone site my call history
history in my phone phone call log my call history
history my phone read view my call history
free phone spy app phone spy app free gps locator apps
walgreens in store coupons open rite aid coupons 2015
walgreens in store coupons rx prescription coupons rite aid coupons 2015
walgreens coupon online qiyadeng.com promo code for walgreens photo
coupons for walgreens pharmacy blog.suntekusa.com free rx coupons
coupons for walgreens pharmacy blog.suntekusa.com free rx coupons
coupon code for walgreens photo read rx discount coupons
wife who cheated link dating for married
wife who cheated link dating for married
where to do abortion miscarriage pill abortion helpline
best spy apps for android mealmixer.com best spy phone apps
best spy apps for android mealmixer.com best spy phone apps
walgreen photo deals go walgreens coupon code prints
sms spy apps read sms text spy
low cost abortion clinics site emergency contraception
pregnancy in weeks 9925.org why not have an abortion
free spyware for phones ps4haber.com spyware to read text messages
free spyware for phones ps4haber.com spyware to read text messages
suction method abortion ways to terminate an early pregnancy fractional dilatation and curettage
walgreens coupon deals link free food coupons
walgreens prescription coupon twodrunkmoms.com rite aid coupons matchups
walgreens photo coupon prints go how to coupon at rite aid
walgreens online prescription discount coupons for prescription medications
thyroxine 25mcg skoc.net dapoxetine pill
levaquin 750mg go diprolene tube
different types of abortion how much are abortion pills after an abortion
walgreen coupon code photo walgreens online photo walgreens photo print coupon
prescription drug card open discount coupon for viagra
sildenafil citrate 50mg kalvikkalam.com valtrex pill
azithromycin pill dutasteride 0.5mg avodart pill
viagra 120mg read doxycycline pill
cephalexin 750mg open levitra pill
temovate open celebrex pill
coupons for viagra viagra 2016 coupon coupons prescriptions
viagra online coupon read viagra coupon
viagra coupons 2016 viagra coupon pfizer pfizer coupons for viagra
prescriptions coupons link free viagra samples coupon
viagra coupons online free prescription drug discount card free viagra coupon 2016
drug coupon card softballspa.com prescription savings cards
drug coupon card softballspa.com prescription savings cards
viagra coupons free modelosguayaquil.com free viagra samples coupon
viagra coupons free read free viagra samples coupon
coupon for prescription softballspa.com discount coupon for viagra
cialis discounts coupons link free prescription drug discount card
viagra discount coupons online go drug coupons
abortion denver abortion pill abortions nyc
abortion online abortion pill 3 weeks pregnant abortion
can i take indocin after prostate biopsy click can i take indocin after prostate biopsy
can i take indocin after prostate biopsy click can i take indocin after prostate biopsy
lisinopril and wine lisinopril and wine lisinopril and wine
lisinopril and lasix and potassium http://lisinopriland.net lisinopril and lasix and potassium
lisinopril and numb legs paralysis lisinopriland.net lisinopril and numb legs paralysis
discount drug coupons discount prescription drug card prescription coupon
คนนา่ฮัก
บุคคลทั่วไป
เข้าร่วมเมื่อ : ไม่ใช่สมาชิก
ตอบ :ไม่มีข้อมูล
ตอบ : 30-05-2556 14:54 น.
การฟังเเละการดูเป็นการรับสารที่เราใช้ชีวิตประจำวันเสมอผู้ทำจะฟังอย่างมีหลักการมีจุดมุ่งหมายรู้จักวิเคาระห์สังเคาระห์เเละผลประเมินค่าเรื่องที่ฟังสามารถเเสดงทัศนะในเรื่องที่ฟังได้ฟังได้อย่างมีวิจารณญาณสามารถเเยกเเยะเรื่องฟังได้ถูกต้อง ุึ
abortion pills abortion pill order abortion pill
cytotec abortion abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
go how women cheat why do husband cheat
reasons women cheat on their husbands what makes husbands cheat dating sites for married people
cheat on my wife husband cheated why do married men cheat
what makes women cheat why do wifes cheat read
how to spot a cheater redirect online
click online women that cheat with married men
website read here women who cheat on their husband
read here why do men cheat why do husband cheat
read here redirect reasons why wives cheat on their husbands
why wifes cheat how many women cheat reasons why married men cheat
why wifes cheat my husband cheated with a man reasons why married men cheat
wifes cheat reasons wives cheat on husbands affair dating sites
chlamydia treatment for women cancer infection signs of gonorrhea and chlamydia
how do u get chlamydia std home test kits symptom of chlamydia
how do you know you have chlamydia can you get chlamydia in the mouth where to get free std testing
mobile spyware for android sms spy app android apps that spy on you
mobile phone spy free apps that spy on you android spy phone app
women who cheat on their husband site meet and cheat
symptoms of aids/hiv jasonfollas.com symptoms of hiv infection
gay hiv dating site hiv rash
hiv prevention megaedd.com hiv cured
why wife cheated click what makes women cheat
my husband and i both cheated my husband and i both cheated i think my husband cheated
my husband and i both cheated my husband is a cheat i think my husband cheated
i cheat on my boyfriend blog.linglinzhu.com i dreamt my boyfriend cheated on me
why i cheat on my husband justinbuchanan.com is my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant cheated on my husband would my husband cheat
my boyfriend cheated on me but i still love him help i cheated on my boyfriend should i tell my boyfriend i cheated on him
i cheated on my boyfriend and told him allpaul.com i cheated on my boyfriend what do i do
i cheated on my boyfriend and told him allpaul.com i cheated on my boyfriend what do i do
reasons women cheat on their husbands why do married men cheat why women cheat on their husbands
how to cheat on your wife want to cheat on my wife wife cheated now what
My wife cheated on me women who want to cheat cheat on your wife
how married men cheat click woman affair
how to know your wife cheated site how do you know your wife cheated
why cheat on your wife women wanting to cheat cheat on your wife website
why do women cheat on their husbands click my wife cheated on me now what
what makes people cheat blog.perecruit.com how do i know if my wife has cheated
erotic stories images violent sex adult sex stories sex crime stories
explicit sex stories click free adult erotic stories online
marriage affairs catch a cheat all wives cheat
why do wifes cheat why women cheat on their husbands why do men cheat
how many women cheat on husbands blog.123landlord.com unfaithful wife
adult diaper lover stories guitar-frets.com adult anal sex stories
dating for married men how to catch a cheat My boyfriend cheated on me
naughty schoolgirl sex stories tamil sex stories readable adult baby stories
d&e abortion open inevitable abortion
abortion in the first trimester early termination of pregnancy laws on abortion
husband cheated on me why husbands cheat men who have affairs
husband cheated on me why husbands cheat men who have affairs
app to spy on phone site email spy software
girl first time sex stories and pictures go adult dog sex stories
abortion video blog.mondor.org elective abortion
how early can you have an abortion blog.mondor.org scraping the uterus
My husband cheated on me read how to catch a cheat
mobile phone spy metalwings.com find android apps
sex education stories college girl first time sex stories and pictures vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
husbands who cheat spnote.com women who want to cheat
abortion clinic houston tx naughtycherrysextoys.co.uk how long can you get an abortion
abortion clinics in milwaukee site abortion 8 weeks
abortion wiki jcmikkelsen.dk terminating a pregnancy
abortion miami blog.lakerestoration.com definition of abortion
abortion survivors blog.lakerestoration.com post abortion symptoms
free sms tracking app harshpande.net sms spy
sms spy apps apps to track text messages sms spy for free
sms spy apps harshpande.net sms spy for free
history my phone longrangesystems.net view my call history
free phone spy app nationalautocare.com gps locator apps
free phone spy app nationalautocare.com gps locator apps
rx drug coupons site walgreens online photo coupons
walgreens in store photo coupons canada pharmacy coupons walgreen printable coupons
pharmacy discounts ersunpehlivan.com prescription drugs discount card
free prescription discount card coupons for prescription drugs pharmacy cards
coupons for walgreens pharmacy blog.suntekusa.com free rx coupons
500mg cipro http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin 500mg dosage
cheat on your wife read cheat on my husband
dating sites for married people site cheaters
abortion denver open abortion clinic in dc
best spy apps for android open best spy phone apps
sms tracking app mealmixer.com free spy mobile app
discount coupons for viagra singlvkuchyni.cz free prescription cards discount
all wives cheat blacktomflint.ca when married men cheat
how much is a abortion pill abortion clinics in indiana aspiration abortion nyc
cell spy software go free spy apps android
walgreen photo deals go walgreens coupon code prints
pregnancy click where is an abortion clinic
free spyware for phones ps4haber.com spyware to read text messages
walgreens coupon in store steveperks.com walgreens online coupon
walgreens coupon in store steveperks.com walgreens online coupon
abortion clinics in the bronx abortion pill pregnant women
synthroid 50mcg zovirax pill deltasone 5mg
zovirax 400mg v?s?rolni read acyclovir tablett?k
buy sildenafil 100mg http://viagrawithoutadoctorprescription1.com buy sildenafil 100mg
buy sildenafil 100mg http://viagrawithoutadoctorprescription1.com buy sildenafil 100mg
viagra 120mg read doxycycline pill
cephalexin 750mg clomid 50mg levitra pill
synthroid 100mcg darkwoodsdojo.com renova 0.025%
viagra 25mg diprolene tube naltrexone 50mg
free prescription drug cards factus.dk viagra coupon card
viagra online coupon read viagra coupon
copay cards for prescription drugs blog.plazacutlery.com viagra prescription coupon
viagra coupons online viagra discount coupons discount coupons for prescriptions
discount coupons for prescriptions prescription drugs discount cards coupons for viagra
cialis discounts coupons mba-institutes.com free prescription drug discount card
discount coupons for prescriptions click discount prescription drug card
viagra free sample coupons open prescription transfer coupon
viagra discount coupons online paine.edu drug coupons
viagra discount coupons online go drug coupons
abortion online abortion pill 3 weeks pregnant abortion
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and slow urin stream lisinopril and slow urin stream lisinopril and slow urin stream
lisinopril and rash on face lisinopriland.net lisinopril and rash on face
coupon for prescriptions asser.nl cialis coupons and discounts
PLOYziiz
Lv1
เข้าร่วมเมื่อ : 10-08-2552 14:34 น.
ตอบ :9
ตอบ : 11-08-2552 19:04 น.
เยี่ย ม !!!
online purchase abortion pill abortion pill where to buy abortion pills online
I cheated on my husband click how to tell if wife has cheated
why do guys cheat unfaithful wives open
viagra weekend story click here viagra substitute what really works
why do husbands cheat women want men i want an affair
my boyfriend cheated on me with a guy infidelity read here
reasons women cheat how to cheat on wife how many women cheat
how to spot a cheater redirect online
women who cheated link why does husbands cheat
why wifes cheat how many women cheat reasons why married men cheat
how to cheat husband link married affairs sites
how to cheat husband link married affairs sites
how to cheat husband read married affairs sites
women who cheated husband watches wife cheat married woman looking to cheat
wifes cheat reasons wives cheat on husbands affair dating sites
best spyware for android cell phones spy sms spy apps for android free download
free android phone free spy mobile android sms spy free
symptoms of aids/hiv jasonfollas.com symptoms of hiv infection
i dream my husband cheated on me will my wife cheat again what causes women to cheat
my husband and i both cheated my husband is a cheat i think my husband cheated
why i cheat on my husband justinbuchanan.com is my husband cheat
my boyfriend cheated on me but i still love him click should i tell my boyfriend i cheated on him
i cheated on my boyfriend and told him allpaul.com i cheated on my boyfriend what do i do
want wife to cheat medicalcodingcourses.com how to cheat on your wife
want wife to cheat my spouse cheated on me now what how to cheat on your wife
how married men cheat open woman affair
how to know your wife cheated open how do you know your wife cheated
i found out my husband cheated on me survivingediscovery.com how could my husband cheated on me
why do husbands cheat tolobel.com will my wife cheat again
my husband cheated on me click cheat on wife
how to cheat on wife blog.perecruit.com women who love to cheat
unfaithful wives go men and women
women who cheat on men tracyawheeler.com my boyfriend cheated on me quotes
sex stories com adult stories debonair malayalam pdf sex stories
sex stories com underage lesbian sex stories debonair malayalam pdf sex stories
adult illustrated stories site adult sex stories
why do wifes cheat site why do men cheat
why do wifes cheat why women cheat on their husbands why do men cheat
why do wifes cheat site why do men cheat
how many women cheat on husbands blog.123landlord.com unfaithful wife
sex change stories adult anal sex stories free erotic adult stories
sex change stories adult anal sex stories free erotic adult stories
how to cheat husband why do married men cheat on their wives why do wife cheat
how to cheat husband why do married men cheat on their wives why do wife cheat
naughty schoolgirl sex stories survivingediscovery.com adult baby stories
naughty schoolgirl sex stories survivingediscovery.com adult baby stories
free indian adult sex stories click malayalam pdf sex stories
free indian adult sex stories read malayalam pdf sex stories
call spy text message spy apps for android phone spy app free
call spy link phone spy app free
hindi erotic sex stories news.noerskov.dk adult stories anal
married looking to cheat link cheaters caught
free monitoring app for android click cell spy free download
free monitoring app for android android spy application cell spy free download
android spy apps for texting randolphia.com text message spy android
is abortion free when is the latest you can have an abortion abortion support
abortion clinics in milwaukee bayes.co.uk abortion 8 weeks
what is an in clinic abortion blog.weddingvenuedirectory.com how to naturally terminate a pregnancy
abortion recovery dilatation and curettage hysteroscopy early abortion pill
abortion clinic in atlanta ga partial birth abortions abortion clinics atlanta
abortion miami link definition of abortion
abortion miami link definition of abortion
history in my phone phone call log my call history
free food coupons walgreens photo promo walgreens code photo
walgreens in store coupons open rite aid coupons 2015
coupons for free free prescription drug discount card pet prescription discount card
coupons for walgreens pharmacy blog.suntekusa.com free rx coupons
pharmacy coupons nadirkarakumru.com walgreen online coupon
pharmacy coupons go walgreen online coupon
where to do abortion pro choice abortion abortion helpline
where to do abortion pro choice abortion abortion helpline
sms tracking app spy mobile android free spy mobile app
sms tracking app phone spy app free free spy mobile app
discount coupons for viagra viagra coupons and discounts free prescription cards discount
discount coupons for viagra viagra coupons and discounts free prescription cards discount
abortion at 18 weeks site abortion locations
cvs prescription coupon click cvs promo codes
text monitoring apps ps4haber.com free text spy app
low cost abortion clinics 9925.org emergency contraception
abortion clinic in new york site how many weeks pregnant for an abortion
abortion clinic in new york site how many weeks pregnant for an abortion
walgreens online photo coupon walgreens in store coupon photo coupon code walgreens
walgreens coupon in store steveperks.com walgreens online coupon
suction method abortion ways to terminate an early pregnancy fractional dilatation and curettage
suction method abortion abortion pill fractional dilatation and curettage
walgreens photo coupon prints walgreen coupon code photo how to coupon at rite aid
walgreens online prescription discount coupons for prescription medications
unfaithful wives thezenker.com men who have affairs
deltasone pill celebrex 200mg synthroid 50mcg
walgreen coupon code photo photo deals walgreens walgreens photo print coupon
prescription drug card tracyawheeler.com discount coupon for viagra
rx pharmacy coupons prostudiousa.com rx prescription coupons
xifaxan pill link tretinoin 0.05%
viagra 120mg read doxycycline pill
rx drugs coupons click pharmacy discount coupon
cephalexin 750mg metronidazole pill diflucan 150mg
viagra 25mg dapoxetine 30mg naltrexone 50mg
viagra online coupon drug discount coupons viagra coupon
viagra online coupon read viagra coupon
prescription discount coupons pfizer viagra coupons printable viagra coupon
discount prescription drug cards copay cards for prescription drugs viagra discount coupon
copay cards for prescription drugs site viagra prescription coupon
viagra manufacturer coupon click discount prescription drug card
viagra coupons free read free viagra samples coupon
new prescription coupons modelosguayaquil.com discount prescription drug cards
abortion clinics in austin thinking of having an abortion abortion clinics los angeles
abortion denver abortion pill abortions nyc
can i take trazodone and gabapentin can i take trazodone and gabapentin can i take trazodone and gabapentin
lisinopril and tylenol pm lisinopril and tylenol pm lisinopril and tylenol pm
lisinopril and slow urin stream lisinopril and slow urin stream lisinopril and slow urin stream
lisinopril and numb legs paralysis lisinopril and numb legs paralysis lisinopril and numb legs paralysis
นัท
บุคคลทั่วไป
เข้าร่วมเมื่อ : ไม่ใช่สมาชิก
ตอบ :ไม่มีข้อมูล
ตอบ : 28-04-2552 09:58 น.
ยาวจัง..
why do guys cheat married and want to cheat open
read here women cheat because click here
redirect do all women cheat women who cheat on relationships
why wifes cheat my husband cheated with a man reasons why married men cheat
chlamydia treatment for women cancer infection signs of gonorrhea and chlamydia
natural abortion methods abortion side effects induced abortion
married affairs sites want my wife to cheat why women cheat on husbands
mobile spyware for android sms spy app android apps that spy on you
mobile spyware for android cell spy pro apps that spy on you
chlamydia in the mouth symptoms click ganaria std pictures
women who cheat on their husband site meet and cheat
unfaithful husband my boyfriend cheated on me with my mom what makes husbands cheat
unfaithful husband my boyfriend cheated on me with my mom what makes husbands cheat
gay hiv dating jasonfollas.com hiv rash
best spy software for android free spyware apps for android free mobile phone spy apps
free android spy app google spy app spy phone app free
texting spy app android best spy for android best free app to spy on android phone
abortion 8 weeks abortion clinics in richmond va how to terminate an early pregnancy at home
my wife cheated on me now what do i do sigridw.com i love my wife but i want to cheat
i cheated on my husband how do i fix it open i wanna cheat on my husband
my boyfriend cheated on me but i still love him bigwindcn.com should i tell my boyfriend i cheated on him
i cheated on my boyfriend quotes i think my boyfriend cheated my boyfriend thinks i cheated on him
i cheated on my boyfriend and told him allpaul.com i cheated on my boyfriend what do i do
how to cheat on your wife robertsuk.com wife cheated now what
did my boyfriend cheated on me my boyfriend cheated on me but i still love him why does my boyfriend cheat
My wife cheated on me blog.e-lecta.com cheat on your wife
did my girlfriend cheated on me how do you get a girlfriend should i tell my girlfriend i cheated
why do husbands cheat tolobel.com will my wife cheat again
how many people cheat click married affairs sites
erotic stories images violent sex adult sex stories sex crime stories
women who cheat on men open my boyfriend cheated on me quotes
what makes married men cheat read unfaithful husband
why do wifes cheat why women cheat on their husbands why do men cheat
how many women cheat on husbands blog.123landlord.com unfaithful wife
kaltens sex stories myjustliving.com stories of sex
dating sites for married people open why women cheat on their husband
dating for married men go My boyfriend cheated on me
how to cheat husband why do married men cheat on their wives why do wife cheat
naughty schoolgirl sex stories tamil sex stories readable adult baby stories
how do i know if my wife has cheated site why do women cheat
why women cheat link women who want to cheat
adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny turbofish.com forced sex change stories
adult sex stories teacher student preteens having sex stories sex education stories
types of abortions abortion clinics in houston ny abortion
call spy link phone spy app free
app to spy on phone ohiovalleyrestoration.com email spy software
app to spy on phone site email spy software
how early can you have an abortion blog.mondor.org scraping the uterus
mobile phone spy metalwings.com find android apps
free monitoring app for android android spy application cell spy free download
forced gay sex stories adult babies punished stories sex stories non fiction
women who want to cheat open online affair
spy mobile to mobile best spy app free cell phone spy app for android
sex education stories site vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
abortion at 15 weeks pregnant link abortion locations
abortion at 15 weeks pregnant abortions clinics abortion locations
husbands who cheat how to know if wife has cheated women who want to cheat
app to spy on android phone free site spy on wife android
free spy apps for android phones adammitchell.co.uk cell phone sms spy
cell phone recording link log phone calls
find the location of a cell phone number link cell phone spyware
abortion clinics in dc statistics about abortion natural abortion methods
abortion clinics in milwaukee site abortion 8 weeks
abortion clinics in milwaukee bayes.co.uk abortion 8 weeks
abortion wiki go terminating a pregnancy
information abortion early pregnancy termination methods abortion nyc
abortion clinic in atlanta ga neillans.co.uk abortion clinics atlanta
abortion miami when can you not get an abortion definition of abortion
abortion survivors read post abortion symptoms
tracking apps for android phones cell phone spy app free how to spy on phones
cell spy pro read spyware on android phone
free sms tracking app harshpande.net sms spy
walgreens in store coupons rx prescription coupons rite aid coupons 2015
drug rx coupons go online pharmacy coupon code
walgreens print coupons blog.languagezen.com pharmacy coupons for new prescriptions
coupons for free free prescription drug discount card pet prescription discount card
walgreens in store photo coupons site walgreen printable coupons
walgreens pharmacy coupon blog.analysisuk.com stride rite printable coupons
walgreens coupon online how to get free coupons promo code for walgreens photo
coupon prescription mtibytes.com discounts on prescriptions
coupons for walgreens pharmacy blog.suntekusa.com free rx coupons
will my husband cheat again site cheat wife
cheat on your wife all wives cheat cheat on my husband
sms tracking app phone spy app free free spy mobile app
sms tracking app mealmixer.com free spy mobile app
discount coupons for viagra singlvkuchyni.cz free prescription cards discount
spy for cell phone read get gps location of cell phone number
risks of abortion read unplanned pregnancy
free spyware for phones ps4haber.com spyware to read text messages
walgreens online photo coupon steveperks.com photo coupon code walgreens
us pharmacy discount card blog.linkhusen.dk rx coupon
sildenafil citrate 100mg mikemaloney.net finasteride 1mg
gps search location read gps location apps
walgreen coupon code photo photo deals walgreens walgreens photo print coupon
discount drug coupon open 2016 viagra coupon
rx pharmacy coupons prostudiousa.com rx prescription coupons
rite aid rewards card rite aid coupon codes rite aid photo coupon
synthroid 100mcg open renova 0.025%
prescription drug discount card internet drug coupons discount prescriptions coupons
free prescription drug cards go viagra coupon card
coupon for prescriptions go free coupon for viagra
viagra online coupon read viagra coupon
viagra prescription coupon blog.plazacutlery.com drug coupons
viagra coupon 2016 blog.alpacanation.com pfizer viagra coupon
drug discount coupons gallaghermalpractice.com viagra free coupon
viagra manufacturer coupon click discount prescription drug card
prescription drugs discount cards read free viagra coupon
discount coupons for prescriptions prescription drugs discount cards coupons for viagra
viagra coupons free viagra.com coupons free viagra samples coupon
coupon for prescription softballspa.com discount coupon for viagra
viagra savings and coupons prescription coupon coupons for viagra printable
cialis discounts coupons mba-institutes.com free prescription drug discount card
can i take indocin after prostate biopsy click can i take indocin after prostate biopsy
can i take trazodone and gabapentin can i take trazodone and gabapentin can i take trazodone and gabapentin
can i take trazodone and gabapentin can i take trazodone and gabapentin can i take trazodone and gabapentin
lisinopril and numb legs paralysis lisinopril and numb legs paralysis lisinopril and numb legs paralysis
lisinopril and numb legs paralysis lisinopriland.net lisinopril and numb legs paralysis
lisinopril and glassy eyes lisinopril and glassy eyes lisinopril and glassy eyes
coupon for prescriptions asser.nl cialis coupons and discounts
average abortion cost abortion laws chicago abortion clinics
how much for an abortion website-knowledge.com the abortion pill

©2010 Advance Agro Public Co., Ltd. All rights reserved.