HOME ABOUT US NEWS ทุน นานาสาระ ประมวลภาพ GAME Webboard

เรื่อง นร.ไทยคว้า45รางวัล10ทองแข่งคณิตที่เกาหลีใต้
 นร.ไทยคว้า45รางวัล10ทองแข่งคณิตที่เกาหลีใต้


เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2553  นายชินวรณ์   บุณยเกียรติ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)เปิดเผยว่า  ได้รับรายงานด่วนในวันนี้(29ก.ค.) เวลา 13.30 น.จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ว่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือก และส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของไทย ระดับละ 16 คน รวม 32 คน เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ International Mathematics Competition 2010 (IMC) ระหว่างวันที่ 25 - 30 กรกฎาคม ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ผลปรากฏว่านักเรียนทั้งหมดสามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 45 เหรียญรางวัล

 ทั้งนี้  ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ประเภทบุคคล 1 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) 7 เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงรัญณิชา แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี เด็กชาย ชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายภาสพล อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร เด็กชายศุภณัฐ มีสวัสดิ์ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร เด็กชายศรุต โกมลกิตติวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เด็กชายธนากร เลิศนิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และเด็กหญิงชวรัตน์ ขำวีระ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

  6 เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์ และ เด็กชายภาสพงศ์ ปิ่นเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยประสานมิตร(ฝ่ายประถม) เด็กชายอธิวัฒน์ ธูปทอง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ฯ เด็กหญิงสุรัสดา กิระวิทยา โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเด็กชายธนภัทร ประกายรุ้งทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ เด็กหญิงชุติกาญจน์ สวยยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา และเด็กหญิงศศิขวัญ วันสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  ประเภททีม ได้ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ทีม เอ เด็กหญิงรัญณิชา แสงศิริวุฒิ เด็กชายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ เด็กชายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์ และ เด็กชายภาสพงศ์ ปิ่นเจริญ และทีม บี ได้แก่ เด็กชายภาสพล อุฬารกุล เด็กชายศุภณัฐ มีสวัสดิ์ เด็กชายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ และเด็กชายอธิวัฒน์ ธูปทอง ส่วนประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคคล 5 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์ เด็กชายวีรชัย นีรนาทวงศ์ และเด็กชายปวีณ ปิติมานะอารี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กชายกฤตกร กานติกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร และเด็กชายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา 2 เหรียญเงิน ได้แก่ นายณัฐชนน สวยสม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กชายธนัท โกมลสิริภักดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 7 เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายวรมนต ยมจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงศุภสุตา วงศ์ดามา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงอติกานต์ โสมาภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กชายธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เด็กชายพีระสิทธิ์ แซ่ลิ้ม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เด็กหญิงพิริยากร พิริยะธรรมวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และเด็กชายธนกร เอื้อบุญส่ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ เด็กชายต่อพงศ์ นิชยานนท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร และเด็กชายวริทธิ์ จินตนาโชติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

  ประเภททีม ได้ 2 เหรียญทอง ได้แก่ทีม เอ เด็กชายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์ เด็กชายวีรชัย นีรนาทวงศ์ นายณัฐชนน สวยสม และเด็กชายกฤตกร กานติกูล และทีม บี ได้แก่ เด็กชายปวีณ ปิติมานะอารี เด็กชายธนัท โกมลสิริภักดี เด็กชายวรมนต ยมจินดา และเด็กหญิงศุภสุตา วงศ์ดามา 1 เหรียญทองแดง ได้แก่ ทีม ดี เด็กหญิงพิริยากร พิริยะธรรมวงศ์ เด็กชายวริทธิ์ จินตนาโชติ เด็กชายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์ และเด็กชายธนกร เอื้อบุญส่ง และประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

 “ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยทั้งหมด ที่ได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ในครั้งนี้นับว่าเราได้ส่งตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนถึง 8 ทีมรวม 32 คน ซึ่งในระดับประถมศึกษามีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 17 ประเทศ 68 ทีม 272 คน ได้แก่ บรูไน บัลกาเรีย จีน ไซปรัส ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไต้หวัน ไทย และเกาหลี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 26 ประเทศ 85 ทีม 340 คน ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ บรูไน บัลกาเรีย แคนาดา จีน ไซปรัส ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเก๊า มาเลเซีย เม็กซิโก มองโกเลีย เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย สาธารณรัฐเอมิเรต ซิมบับเว และเกาหลี และเด็กไทยก็สามารถคว้าถ้วยรางวัลคะแนนรวม รองอันดับหนึ่งอีกด้วย และในปลายเดือนสิงหสคม สพฐ.ยังมีเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอีกสองเวทีใหญ่คือการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก เอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สาธารณรัฐไต้หวันอีกด้วย ” รมว.ศธ. กล่าว

ที่มา:http://www.unigang.com/Article/3183

abortion pill online purchase order abortion pill pill for abortion online
i need to buy the abortion pill abortion pill where to buy abortion pills online
online purchase abortion pill website where to buy abortion pills online
go catch a cheat reasons why husbands cheat
women looking to cheat why wifes cheat redirect
I cheated on my husband click how to tell if wife has cheated
go how women cheat why do husband cheat
link wives cheat how often do women cheat on their husbands
redirect do all women cheat women who cheat on relationships
why most women cheat website I cheated on my husband
website wife cheat story wife cheated on me
how to spot a cheater redirect online
women who cheated link why does husbands cheat
why wifes cheat my husband cheated with a man reasons why married men cheat
how to cheat husband link married affairs sites
wifes cheat how to spot a cheater affair dating sites
how do u get chlamydia std home test kits symptom of chlamydia
mobile spyware for android sms spy app android apps that spy on you
hiv prevention megaedd.com hiv cured
texting spy app android open best free app to spy on android phone
my virtual girlfriend cheats click i had a dream my girlfriend cheated on me
my boyfriend cheated on me but i still love him bigwindcn.com should i tell my boyfriend i cheated on him
i cheated on my boyfriend quotes i think my boyfriend cheated my boyfriend thinks i cheated on him
i cheated on my boyfriend quotes i think my boyfriend cheated my boyfriend thinks i cheated on him
signs of infidelity why do men cheat married men cheat with men
how married men cheat click woman affair
why do married men cheat femchoice.org married men who cheat
why do women cheat on their husbands click my wife cheated on me now what
women who want to cheat read women who cheat on husbands
how to cheat on wife blog.perecruit.com women who love to cheat
why do married men cheat blog.perecruit.com my husband cheated with a man
written adult stories with animals and humans having sex blog.gobiztech.com adult sex stories teacher student
sex stories com adult stories debonair malayalam pdf sex stories
adult illustrated stories twinkie joke classic adult jokes jokes stories humor funny adult sex stories
sex change stories adult anal sex stories free erotic adult stories
dating for married men cheat husband My boyfriend cheated on me
naughty schoolgirl sex stories survivingediscovery.com adult baby stories
free indian adult sex stories read malayalam pdf sex stories
my husband almost cheated on me justinbuchanan.com married affairs sites
opinions on abortion site abortion clinic locations
cell spy phone find spy apps on android spy to mobile
call spy text message spy apps for android phone spy app free
hindi erotic sex stories news.noerskov.dk adult stories anal
My husband cheated on me read how to catch a cheat
married looking to cheat turbofish.com cheaters caught
dilation curettage medical abortion clinics dilatation and curettage hysteroscopy
abortion techniques wrightcontractingsi.com i want a abortion
abortion at 15 weeks pregnant abortions clinics abortion locations
husbands who cheat how to know if wife has cheated women who want to cheat
i dream my husband cheated on me go why do married men cheat
android spy apps for texting android free spy text message spy android
is abortion free brightonspanishlessons.co.uk abortion support
abortion clinics in milwaukee bayes.co.uk abortion 8 weeks
information abortion jcmikkelsen.dk abortion nyc
how to terminate a pregnancy medication for pregnancy when can you have an abortion
cell spy pro link spyware on android phone
cell spy pro link spyware on android phone
gps phone search nationalautocare.com gps tracking apps
free phone spy app phone spy app free gps locator apps
free phone spy app phone spy app free gps locator apps
walgreens photo coupon prints click walgreens prints coupons
free food coupons walgreens photo promo walgreens code photo
walgreens in store coupons open rite aid coupons 2015
walgreens promo code photo blog.nvcoin.com walgreens photo coupon online
free prescription discount card coupons for prescription drugs pharmacy cards
walgreens coupons online site rite aid coupons 2015
cheat on your wife all wives cheat cheat on my husband
abortion denver pro abortion facts abortion clinic in dc
best spy apps for android mealmixer.com best spy phone apps
discount coupons for viagra viagra coupons and discounts free prescription cards discount
low cost abortion clinics 9925.org emergency contraception
spyware for phones free open spyware for android
walgreens coupon in store open walgreens online coupon
suction method abortion abortion pill fractional dilatation and curettage
deltasone pill mikemaloney.net synthroid 50mcg
coupons prescriptions manufacturer coupons for prescription drugs prescription drugs discount card
buy sildenafil 100mg viagra without a doctor prescription buy sildenafil 100mg
prescription card tracyawheeler.com pharmacy discount cards
tretinoin 0.05% propranolol 40mg valtrex pill
xifaxan pill link tretinoin 0.05%
cialis 80mg williamgonzalez.me ciprofloxacin 250mg
dapoxetine 30mg blog.collectedit.com deltasone 5mg
rx drugs coupons click pharmacy discount coupon
cephalexin 750mg centauricom.com levitra pill
cephalexin 750mg open levitra pill
prescription drug discount card cialis trial coupon discount prescriptions coupons
prescription drug discount card free prescription drug card discount prescriptions coupons
vardenafil 20mg fluconazole 50mg vibramycin pill
cialis pill clobetasol tube propecia pill
prescription discount coupons read printable viagra coupon
viagra prescription coupon blog.plazacutlery.com drug coupons
viagra coupons 2016 coupon viagra pfizer coupons for viagra
viagra coupons 2016 printable coupons for viagra pfizer coupons for viagra
copay cards for prescription drugs blog.plazacutlery.com viagra prescription coupon
viagra.com coupon areta.se discount prescription coupons
free discount prescription cards blog.alpacanation.com coupon for free viagra
new prescription coupon coupon for prescription prescriptions coupons
prescription drug coupons blog.brunothalmann.com drug discount coupons
prescription drugs discount cards read free viagra coupon
viagra coupons free viagra.com coupons free viagra samples coupon
online viagra coupons copay cards for prescription drugs viagra free sample coupons
prescription coupons softballspa.com discount prescription coupons
pfizer viagra coupon free prescription drug cards prescription transfer coupon
viagra manufacturer coupon link viagra free sample coupons

จำนวนครั้งที่เข้าชม : 350 ครั้ง

©2010 Advance Agro Public Co., Ltd. All rights reserved.