HOME ABOUT US NEWS ทุน นานาสาระ ประมวลภาพ GAME Webboard

เรื่อง นร.ไทยคว้า45รางวัล10ทองแข่งคณิตที่เกาหลีใต้
 นร.ไทยคว้า45รางวัล10ทองแข่งคณิตที่เกาหลีใต้


เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2553  นายชินวรณ์   บุณยเกียรติ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)เปิดเผยว่า  ได้รับรายงานด่วนในวันนี้(29ก.ค.) เวลา 13.30 น.จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ว่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือก และส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของไทย ระดับละ 16 คน รวม 32 คน เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ International Mathematics Competition 2010 (IMC) ระหว่างวันที่ 25 - 30 กรกฎาคม ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ผลปรากฏว่านักเรียนทั้งหมดสามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 45 เหรียญรางวัล

 ทั้งนี้  ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ประเภทบุคคล 1 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) 7 เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงรัญณิชา แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี เด็กชาย ชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายภาสพล อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร เด็กชายศุภณัฐ มีสวัสดิ์ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร เด็กชายศรุต โกมลกิตติวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เด็กชายธนากร เลิศนิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และเด็กหญิงชวรัตน์ ขำวีระ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

  6 เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์ และ เด็กชายภาสพงศ์ ปิ่นเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยประสานมิตร(ฝ่ายประถม) เด็กชายอธิวัฒน์ ธูปทอง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ฯ เด็กหญิงสุรัสดา กิระวิทยา โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเด็กชายธนภัทร ประกายรุ้งทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ เด็กหญิงชุติกาญจน์ สวยยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา และเด็กหญิงศศิขวัญ วันสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  ประเภททีม ได้ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ทีม เอ เด็กหญิงรัญณิชา แสงศิริวุฒิ เด็กชายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ เด็กชายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์ และ เด็กชายภาสพงศ์ ปิ่นเจริญ และทีม บี ได้แก่ เด็กชายภาสพล อุฬารกุล เด็กชายศุภณัฐ มีสวัสดิ์ เด็กชายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ และเด็กชายอธิวัฒน์ ธูปทอง ส่วนประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคคล 5 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์ เด็กชายวีรชัย นีรนาทวงศ์ และเด็กชายปวีณ ปิติมานะอารี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กชายกฤตกร กานติกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร และเด็กชายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา 2 เหรียญเงิน ได้แก่ นายณัฐชนน สวยสม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กชายธนัท โกมลสิริภักดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 7 เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายวรมนต ยมจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงศุภสุตา วงศ์ดามา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงอติกานต์ โสมาภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กชายธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เด็กชายพีระสิทธิ์ แซ่ลิ้ม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เด็กหญิงพิริยากร พิริยะธรรมวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และเด็กชายธนกร เอื้อบุญส่ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ เด็กชายต่อพงศ์ นิชยานนท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร และเด็กชายวริทธิ์ จินตนาโชติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

  ประเภททีม ได้ 2 เหรียญทอง ได้แก่ทีม เอ เด็กชายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์ เด็กชายวีรชัย นีรนาทวงศ์ นายณัฐชนน สวยสม และเด็กชายกฤตกร กานติกูล และทีม บี ได้แก่ เด็กชายปวีณ ปิติมานะอารี เด็กชายธนัท โกมลสิริภักดี เด็กชายวรมนต ยมจินดา และเด็กหญิงศุภสุตา วงศ์ดามา 1 เหรียญทองแดง ได้แก่ ทีม ดี เด็กหญิงพิริยากร พิริยะธรรมวงศ์ เด็กชายวริทธิ์ จินตนาโชติ เด็กชายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์ และเด็กชายธนกร เอื้อบุญส่ง และประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

 “ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยทั้งหมด ที่ได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ในครั้งนี้นับว่าเราได้ส่งตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนถึง 8 ทีมรวม 32 คน ซึ่งในระดับประถมศึกษามีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 17 ประเทศ 68 ทีม 272 คน ได้แก่ บรูไน บัลกาเรีย จีน ไซปรัส ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไต้หวัน ไทย และเกาหลี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 26 ประเทศ 85 ทีม 340 คน ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ บรูไน บัลกาเรีย แคนาดา จีน ไซปรัส ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเก๊า มาเลเซีย เม็กซิโก มองโกเลีย เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย สาธารณรัฐเอมิเรต ซิมบับเว และเกาหลี และเด็กไทยก็สามารถคว้าถ้วยรางวัลคะแนนรวม รองอันดับหนึ่งอีกด้วย และในปลายเดือนสิงหสคม สพฐ.ยังมีเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอีกสองเวทีใหญ่คือการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก เอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สาธารณรัฐไต้หวันอีกด้วย ” รมว.ศธ. กล่าว

ที่มา:http://www.unigang.com/Article/3183

abortion pill online purchase order abortion pill pill for abortion online
i need to buy the abortion pill abortion pill where to buy abortion pills online
online purchase abortion pill website where to buy abortion pills online
go catch a cheat reasons why husbands cheat
women looking to cheat why wifes cheat redirect
I cheated on my husband click how to tell if wife has cheated
go how women cheat why do husband cheat
link wives cheat how often do women cheat on their husbands

จำนวนครั้งที่เข้าชม : 289 ครั้ง

©2010 Advance Agro Public Co., Ltd. All rights reserved.